පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

වසර ගණනාවක් පුරා, xinxing ගල් සෑම විටම වෙළෙඳපොළ මත පදනම් වූ, එය සියුම් හා පරිසර friendlyu ගල් නිෂ්පාදන ලබා කැප කෙරේ කර ඇත. අපි අදියර තුනක් මුහුණ:

1.Technology හඳුන්වා කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම,

ස්වාධීන පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය පිළිබඳ 2.Center, හා තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම අනුපූරකව;

චීනයේ තාක්ෂණික සොයා ගැනීම්, ප්රධාන පෙළේ, සංවර්ධනය සඳහා පර්යේෂණ ආයතන හා අධ්යයන පීඨ සමග 3.Cooperate.

Xinxing ගල් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කාමරයක්
Xinxing ගල් ඉංජිනේරු
Xinxing ගල් ඉංජිනේරු කණ්ඩායමක්
Xinxing ගල් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන